Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1-1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door en met RPM Techniek gesloten overeenkomsten, uitgebrachte offertes en verstrekte opdrachtbevestigingen.

1-2      De toepasselijkheid van andere voorwaarden dan onderhavige voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ingeval andere voorwaarden desondanks van toepassing zijn prevaleren de voorwaarden van RPM Techniek.

1-3      Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk zal worden benaderd.

Artikel 2 Aanbiedingen

2-1      Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, verplichten RPM Techniek niet tot acceptatie van de opdracht en zijn 30 dagen geldig. Indien binnen 30 dagen geen overeenkomst tot stand is gekomen, is RPM Techniek gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en condities te wijzigen. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige kosten waaronder verzendkosten.

2-2      Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. zijn voor RPM Techniek niet bindend.

Artikel 3 Consumenten

3-1      RPM Techniek levert enkel aan bedrijven. Levering aan particulieren is uitgesloten en zulks wordt uitdrukkelijk op de website van RPM Techniek en bij het bestelproces vermeld. Indien een particulier zich desondanks als bedrijf uit geeft en bestellingen plaatst bij RPM Techniek is de toepasselijkheid van consumentenkoop bepalingen uitgesloten.

Artikel 4 Uitbesteding werk aan derden

4-1      RPM Techniek heeft het recht ter uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, artikel 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 Prijzen

5-1      RPM Techniek is gerechtigd prijsstijgingen ten aanzien van onder andere lonen, sociale lasten, omzetbelasting en grondstoffen aan opdrachtgever door te berekenen. Indien dit aan de orde is binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

5-2      Indien de prijsstijging meer dan 5% van de overeengekomen transactieprijs bedraagt zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 6 Leveringstermijnen

6-1      De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen.

6-2      Opdrachtgever is verplicht de door RPM Techniek geleverde zaken af te nemen op het door RPM Techniek aangegeven moment. Wanneer bestelde goederen niet door opdrachtgever worden afgenomen, is RPM Techniek gerechtigd de goederen op kosten van opdrachtgever op te slaan of aan derden te verkopen.

Artikel 7 Risico-overgang

7-1      Het risico van verlies, beschadiging, diefstal etc. van de goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft, gaat over op opdrachtgever zodra de goederen zich in de feitelijke macht van opdrachtgever bevinden dan wel, wanneer de werkzaamheden op een door de opdrachtgever aangewezen locatie worden uitgevoerd, de goederen aanwezig zijn op deze locatie.

Artikel 8 Wijziging van de opdracht

8-1      Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan RPM Techniek ter kennis zijn gebracht.

8-2      Aangebrachte wijzigingen of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd dan wel de datum van de uitvoering door RPM Techniek wordt overschreden. RPM Techniek is niet aansprakelijk voor deze overschrijding.

Artikel 9 Annuleren

9-1      Ingeval opdrachtgever de opdracht annuleert of de goederen weigert af te nemen, is opdrachtgever verplicht de door RPM Techniek reeds aangeschafte en of geleverde materialen en grondstoffen alsmede verrichte werkzaamheden en andere kosten verband houdende met de uitvoering van de opdracht aan RPM Techniek te vergoeden. Opdrachtgever zal eveneens aan RPM Techniek een schadeloosstelling verschuldigd zijn gelijk aan 1/3 van de overeengekomen prijs.

9-2      Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt RPM Techniek zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Retour

10-1      Ingeval door RPM Techniek geleverde goederen retour worden gezonden is RPM Techniek gerechtigd een restocking fee van 15% over de factuurwaarde van de opdracht in rekening te brengen. Deze fee wordt verrekend met de terugbetaling van de koopsom. Retourzendingen worden alleen dan door RPM Techniek geaccepteerd indien de geleverde goederen compleet, ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking worden geretourneerd. Indien RPM Techniek de retour gezonden goederen om welke reden dan ook niet meer kan verhandelen vindt er geen terugbetaling van de koopsom plaats.

Artikel 11 Reclame

11-1      Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te Inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, RPM Techniek terstond schriftelijk op de hoogte te brengen van de aard en omvang van de gebreken.

11-2      Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen na levering c.q. oplevering RPM Techniek conform het voorgaande artikel informeert over de geconstateerde gebreken wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

11-3      RPM Techniek dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren op juistheid. Opdrachtgever dient hiervoor het origineel geleverde product beschikbaar te houden en iedere medewerking te verlenen.

11-4      Indien de reclame naar het oordeel van RPM Techniek juist is, zal RPM Techniek hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 12 Garantie

12-1      RPM Techniek verleent aan de opdrachtgever een garantie voor materiaal en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Deze garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal en fabricagefouten of indien de levering gebruikte materialen of gebruikte goederen betreft.

12-2      Voor alle goederen en materialen die RPM Techniek niet zelf vervaardigt is de garantie in omvang en tijd gelijk aan de garantie die door de leverancier van RPM Techniek aan hem wordt verleend. Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek respectievelijk importeurs of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers verstrekte garanties. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren.

Artikel 13 Retentierecht

13-1      RPM Techniek is gerechtigd een retentierecht in te roepen voor die goederen van opdrachtgever die RPM Techniek onder zich heeft, voor zover de kosten die RPM Techniek heeft besteed ter uitvoering van de opdracht of eerdere opdrachten niet door opdrachtgever worden voldaan.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14-1      RPM Techniek is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade. Voor directe schade is RPM Techniek alleen dan aansprakelijk ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van RPM Techniek.

14-2      Voor zover RPM Techniek aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijk van RPM Techniek beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voorts is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van RPM Techniek in het voorkomende geval zal uitkeren, zulks met een maximum van € 500.000,00.

14-3      Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van onderhavige voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RPM Techniek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan RPM Techniek kunnen worden toegerekend, de eventuele redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in onderhavige voorwaarden.

14-4      Ingeval van productaansprakelijkheid is RPM Techniek enkel dan aansprakelijk indien de toeleverancier van RPM Techniek die het betreffende product heeft geleverd de aansprakelijkheid erkent en een schadevergoeding voldoet. De aansprakelijkheid van RPM Techniek is in dat geval gemaximeerd tot het bedrag dat de toeleverancier als schadevergoeding uitkeert.

14-5      Opdrachtgever vrijwaart RPM Techniek ter zake voor alle aanspraken van derden.

Artikel 15 Overmacht

15-1      Onder overmacht wordt verstaan alle buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar RPM Techniek of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van RPM Techniek, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, productieonderbrekingen als gevolg van machinebreuk, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van RPM Techniek, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen. Ingeval van overmacht aan de zijde van RPM Techniek is opdrachtgever niet gerechtigd nakoming of schadevergoeding te vorderen.

15-2      RPM Techniek is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te ontbinden of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen en er voorts geen verplichting tot vergoeding van de schade aan de zijde van RPM Techniek bestaat.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

16-1      Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door RPM Techniek geleverde goederen en gebruikte (reclame, tekst en foto-) materialen berusten bij RPM Techniek of haar toeleveranciers. Aan opdrachtgever worden geen intellectuele eigendomsrechten of gebruiksrechten overgedragen.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

17-1      Alle door of namens RPM Techniek geleverde goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van deze goederen gaat pas over op opdrachtgever zodra de volledige koopprijs alsmede eventuele eerdere verplichtingen van opdrachtgever aan RPM Techniek zijn voldaan.

17-2      Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Opdrachtgever is voorts gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen afzonderlijk en als afkomstig van RPM Techniek op te slaan. Eventuele door RPM Techniek aangebrachte merktekens en/of productiekenmerken mogen niet verwijderd worden zolang opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 18 Wanprestatie en ontbinding

18-1      Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

a.      De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. RPM Techniek heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b.      De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel een partij de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.

c.      De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

d.      De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

18-2      RPM Techniek is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door RPM Techniek reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van RPM Techniek op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 19 Betaling

19-1      Betaling vindt plaats bij opdracht tenzij anders overeengekomen. RPM Techniek is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten zolang betaling niet heeft plaatsgevonden. RPM Techniek kan een aanbetaling verlangen alvorens uitvoering aan de opdracht te geven.

19-2      Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.

19-3      Ingeval van niet tijdige betaling is opdrachtgever aan RPM Techniek een rente ad. 1,25% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

19-4      RPM Techniek is voorts gerechtigd om naast de hoofdsom en rente tevens van opdrachtgever een vergoeding te vorderen voor alle noodzakelijke juridische en incassokosten. Deze kosten worden begroot op een bedrag gelijk aan 15% van de hoofdsom tenzij de daadwekelijk gemaakte kosten hoger zijn.

19-5      Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van RPM Techniek zekerheid te stellen voor nakoming van de overeenkomst. Weigert opdrachtgever de gevraagde zekerheid te stellen dan is RPM Techniek gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Artikel 20 Toepasselijk recht

20-1      Op alle door RPM Techniek gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Geschillen

21-1      Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen met uitsluiting van iedere andere instantie door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van RPM Techniek worden beslecht.